• فرم های فرهنگی واحد مرکز
    فرم های فرهنگی واحد مرکز   مشاهده ادامه
  • فرم های تحصیلات تکمیلی
    فرم های تحصیلات تکمیلی بدینوسیله مصوبات سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 93/12/3 در خصوص آزمون زبان انگلیسی به شرح زیر به اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری می رسد : 1- مجددا تاکید گردید از سال 94 شرط شرکت در آزمون جامع داشتن نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی خواهد بود . 2- مقرر گردید علاوه بر آزمون TOFEL آزمون های MSRT , TOLIMO . IELTS از دانشجویان پذیرفته شود . نمره آزمون TOFEL , 60 و نمرات سایر آزمون های دیگر معادل آن خواهد بود . اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی  مشاهده ادامه