دو فصلنامه فقه مقارن
دو فصلنامه فقه مقارن
 عنوان نشريه : فقه مقارن
 دوره نشريه :  دو فصلنامه
صاحب امتياز : دانشگاه مذاهب اسلامی
 مدير مسئول : دکتر احمد مبلغی
  سر دبير : دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
 قائم مقام سردبیر : دکتر حسنعلی علی اکبریان
 مدیرداخلی : مرتضی قاسمی حامد
 دبیر تحریریه : حامد رستمی نجف آبادی
 اعضای هیئت تحریریه : دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ دانشیار دانشگاه الزهرا
مولوی نذیراحمد سلامی؛ استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
دکتر روشنعلی شکاری؛ دانشیار دانشگاه تهران
دکتر اسعد شیخ الاسلامی؛ استاد دانشگاه تهران
دکتر محمدعادل ضیائی؛ استادیار دانشگاه تهران
دکتر عابدین مؤمنی؛ دانشیار دانشگاه تهران
آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی؛ استاد دانشگاه فردوسی
دکتر محمد جعفری هرندی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 درجله علمی : با رویکرد علمی پژوهشی
  آدرس :  تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد روانمهر، پلاک 3، دانشگاه مذاهب اسلامی
  تلفن : 66419409   -   66407712
  دورنگار : 66461838
 سایت اختصاصی: fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
  پست الكترونيكي : f_moqaran@mazaheb.ac.ir

  مشاهده ادامه