آیین نامه ساماندهی گروه های آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی براساس آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه ساماندهی گروه های آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی به شرح ذیل می باشد: