نشست دفتر همکاری‎های علمی بین‎المللی دانشگاه با دفتر بین‎الملل موسسه مطالعاتی اندیشه سازان نور
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ دفتر همکاریهای علمی و بین المللی میزبان مدیر دفتر همکاری های بین المللی و کارشناس حوزه عربی موسسه مطالعاتی اندیشه سازان نور بود. هدف نخستین از تشکیل جلسه آشنایی عمیق‌تر دو نهاد از همدیگر و یافتن فعالیت های همسو و همتراز از میان فعالیت‌های خود بود.


در ابتدا سرکار خانم وثوقی به همراه کارشناس عربی دفتر بین الملل اندیشه سازان نور به معرفی بخشهای مختلف آن دفتر پرداختند. سایت الوقت بعنوان سایت خبری تحلیلی، سایت نخبگان جهان، هفته نامه السبیل، فصلنامه مطالعات جهان اسلام مجموعه فعالیت‌های دفتر بین الملل اندیشه سازان نور را تشکیل میدهد. بر این اساس خانم وثوقی لزوم ارتباط مستمر و دوطرفه میان موسسه اندیشه سازان نور و نخبگان خارج را از وظایف اصلی آن دفتر تلقی کرد.

 دکتر جهانگیری نیز به معرفی دانشگاه مذاهب اسلامی اهداف و قسمتهای مختلف به آن پرداخت و ارتباط دانشگاه رو با نخبگان علمی جهان اسلام مهم ارزیابی کرد و به بازدید هایی که نخبگان از دانشگاه مذاهب اسلامی به عمل می‌آورند اشاره داشتهمچنین بیان داشت که برگزاری همایش های برون مرزی و بین المللی از اولویت‌های دانشگاه مذاهب اسلامی محسوب می شود.


مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی جذب دانشجو از کشورهای مختلف در دانشگاه مذاهب اسلامی را بسیار مهم تلقی کرد و لزوم دریافت اطلاعات نخستین از کشورهای مبدا را ضروری دانست.
در نهایت در این جلسه بر موارد زیر توافق نخستین صورت گرفت:
  1. انجام مصاحبه با آقای دکتر مختاری و قرار دادن آن در سایت خبرگزاری الوقت.  
  2. عضویت دانشگاه در فصلنامه مطالعات جهان اسلام و پذیرش مقالات دانشجویان و اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی
  3. همکاری در زمینه برگزاری همایش های بین المللی و دعوت طرفین از همدیگر جهت حضور و شرکت در همایش ها
  4. انعقاد تفاهم نامه در آینده نزدیک و لزوم ارسال پیش‌نویس از جانب موسسه مطالعاتی اندیشه سازان نور
  5. همکاری در زمینه اعزام کارشناس گروه های اعزامی به همایش ها و جلسات بین المللی
  6. معرفی دانشجویان مبرز و توانمند در زمینه ترجمه به موسسه اندیشه سازان نور و قرار دادن نام دانشجویان در بانک اطلاعاتی آن موسسه.
 
   1396/3/6 10:57