اطلاعیه اداره کل دانشجویی درخصوص عدم امکان پذیرش و اسکان میهمان شبانه در ایام امتحانات
 
به اطلاع دانشجویان می رساند؛ باتوجه به فرارسیدن ایام امتحانات از تاریخ 96/3/17  پذیرش واسکان میهمان شبانه مقدور نمی باشد.

ضمنا" دانشجویان جهت رعایت حال  دوستان خود، در صورت امکان از پذیرش میهمان ساعتی خوداری نیز نمایند.


اداره کل دانشجویی
   1396/3/17 12:51