اطلاعیه اداره کل دانشجویی درخصوص تغییر ساختمان خوابگاه واحد مرکزی در ترم جاری
قابل توجه دانشجویان؛ نظربه اینکه ساختمان روانمهر تغییر کاربری داده و به ساختمان اداری تبدیل شده و خوابگاه ترم جاری ساختمان افشار۳ ( ساختمان سابق معاونت دانشجویی) می باشد. اتاق های موجود این ساختمان دارای اتاق های ۴ یا ۵ و ۲یا ۳ و ۶ نفره می باشد.

لذا این اداره کل باهمکاری دانشجویان نسبت به اسکان این عزیزان اقدام خواهد کرد.
 
اداره کل امور دانشجویی
   1396/6/11 14:12