اولین شماره نشریه دانشگاه مذاهب اسلامی با نام «انسجام» منتشر شد
اولین شماره "دو هفته نامه علمی، فرهنگی و آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی با نام «انسجام» منتشر شد.این نشریه  به صورت دو هفته نامه در 4 صفحه منتشر می گردد.

دریافت نسخه کامل شماره اول نشریه "انسجام" اینجا کلیک نمائید:
   1396/7/11 16:32