اطلاعیه ثبت نام در "کارگاه آموزشی آشنایی با فرهنگ‎ها و موسوعه‎های عربی" همراه با اعطای گواهینامه معتبر
معاونت پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می کند:

اطلاعیه ثبت نام در "کارگاه آموزشی آشنایی با فرهنگ‎ها و موسوعه‎های عربی" همراه با اعطای گواهینامه معتبر 

   1396/7/16 15:51