از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی؛
شماره نـهم دو فصلنامه علمـی ـ پژوهشـی " فـقـه مقـارن" منتشر شد
شماره جدید« مجله –پژوهشی  فقه مقارن »  دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد
 
از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی؛
شماره نهم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی" فقه مقارن" منتشر شد

 
شماره نهم مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان "نخستین مجله تخصصی" در حوزه فقه مقارن مذاهب اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت  دو فصلنامه با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
 
مطالبی که شماره 9 مجله علمی  ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی دربرگرفته به شرح ذیل است:

 
ماهیت پول از منظر فقه اسلامی(مهدی رهبر،[1] منیره خطیبی[2])،آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران(خدیجه مرادی،[3] مستانه امیری[4])، مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی(محمدعادل ضیایی[5]، سید فاضل رستمی[6])، قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی(مجید وزیری[7]، نورالدین سعیدیانی[8])، مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر(اسدالله لطفی[9])، حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی(علی­رضا عابدی سرآسیا[10]، اعظم امینی[11])
 
همچنین چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در بخش پایانی این مجله چاپ شده است.
 
 [1]. دانشیار پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)/ rahbarmahdi@yahoo.com
 
[2]. مربی دانشگاه علمی کاربردی/ m.khatibi2511@gmail.com
 
[3]. استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)/ kh.moradi@razi.ac.ir
 
2. کارشناس­ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی کرمانشاه/  amirimastane@gmail.com
 
[5] . استادیار دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)/ ziaey@ut.ac.ir
 
[6] . دانشجوی دکتری فقه شافعی دانشگاه تهران/ rostami1371.moh@gmail.com
 
[7]. استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)/ dr.majid.vaziri@gmail.com
 
[8]. دانش ­آموخته کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ saeedyani@gmail.com
 
[9] . دانشیار دانشگاه بین­ المللی امام خمینی/ lotfidr@yahoo.com
 
[10] . استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ a-abedi@um.ac.ir
 
[11] . استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)/ amini.a@pnurazavi.ac.ir
 
 
   1396/10/2 08:36