جدیدترین اخبار :
  • ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان جدیددانشگاه مذاهب اسلامی مقطع کارشناسی درواحدبندرعباس98/6/27
  • به همت دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس؛ همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می شود/ تمدید مهلت ارسال مقالات تا 8 آبانماه
  • اطلاعیه مهم/جزئیات، مدارک مورد نیاز و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان "مقطع کارشناسی" سال تحصیلی 99-98 دانشگاه مذاهب اسلامی
  • مصاحبه علمی با پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی طلاب در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان با حضور مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه
  • مصاحبه علمی با پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی طلاب در دانشگاه مذاهب اسلامی واحدبندرعباس باحضور دکتراجداد ودکتر خلفی از دانشگاه مذاهب اسلامی 98/6/23-24

پایان نامه" علت توجه آیات قرآن به آیات آفاقی و انفسی در تبیین عظمت خداوند" 4 اردیبهشت دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/01/26 | تعداد بازدید :309

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم زهرا بهشتیان » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  علوم قرآن و حدیث روز  چهارشنبه مورخ  98/02/04 از ساعت  14-15:30در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

 علت توجه آیات قرآن به آیات آفاقی و انفسی در تبیین عظمت خداوند

استاد راهنما: آقای دکتر غضنفری

استاد مشاور: خانم دکتر زرسازان

استاد داور: آقای دکتر قاسمی حامد

چکیده:

برای بشر معاصر تأمل در خویشتن و جایگاهش در هستی بسیار ضروری و مهم است زیرا از یک سو با خودشناسی؛ قدم در راه خودسازی و شکوفایی توانایی و استعدادهایش برمیدارد و از سوی دیگر در راستای شناخت خداوند و جهان هستی و اسرار و رموز آفرینش گام برمیدارد. قرآن کریم انسان را به مطالعه در نظام آفرینش و شگفتیهای خلقت، احوال و آثار موجودات مختلف و نحوه پیدایش  آنها)مطالعه آیات آفاقی و انفسی( دعوت و به تفکر در مورد آنها فرامیخواند. رابطه و تعاملی که انسان در زندگی با طبیعت دارد منجر میشود نتوان او را جدا از طبیعت فرض کرد میتوان گفت بسیاری از معارف دینی از طریق توجه به آیات طبیعت منتقل شده است. آنچه از سخن مفسران در تفاسیر متعدد به دست میآید این است که آیات آفاقی و انفسی، طریقی برای اثبات وجود خداوند)صانع( میباشند و بیشتر آنها این طریق را برهانی و نسبت به بعضی ادله پیچیده دیگر دارای مزایایی دانسته اند از جمله سادگی و همه فهم بودنشان میباشد. برخی مفسرین عالوه بر استفاده از آیات آفاقی و انفسی برای اثبات صانع؛ برای شناخت صفات خداوند نیز بهره بردهاند. به عبارت دیگر هدف اصلی قرآن از بیان آیات آفاقی و انفسی را؛ شناخت صفات و برخی مراتب توحیدی مانند توحید در ذات به معنای احدیت و توحید در خالقیت و ربوبیت از راه همین آیات میدانند. عالمه طباطبایی معتقد است هدف اصلی قرآن از استدالل به این آیات اثبات وجود خدا نمیباشد زیرا قرآن وجود خداوند را بدیهی میداند و در این زمینه نیازی به ارائه استدلال عقلی نمی بیند؛ بلکه چنین آیاتی در اثبات معارفی غیر از اثبات وجود خداوند می باشد و در جاهایی که از این طریق برای اثبات وجود خداوند استفاده شده است در حد استدلال های تنبیهی می باشد. چنین به نظر میرسد که مهمترین و شایعترین مواردی که قرآن به وسیله شگفتی های عالم  طبیعت و وجود انسان در ابعاد روحی و جسمی در پی اثبات آن است؛ وا داشتن انسان به تفکر و تعقل در این نشانه ها؛ اثبات وجود خداوند و صفات او؛ اتمام حجت بر انسان و یادآوری و تذکر به او، آشنایی انسان با خویشتن و یافتن استعداد خود، اثبات حقانیت قرآن و بیان وجه علمی برخی پدیده ها، استدلال بر توحید و معاد، همچنین از بین مراتب مختلف توحید، توحید در ربوبیت مهمترین و شایعترین آنهاست؛که قرآن در پی اثبات آن است؛ تا از این طریق به تفکر در مورد خالق خویش بپردازد. در واقع انسان بزرگترین آیه و آینه وجود خداوند است و هر چه بیشتر در آیات آفرینش خویش و جهان مطالعه کند شناخت او نسبت به خدا بیشتر و کاملتر میگردد. آفریدگار هستی، پرتویی از ذات بیکران و جمیل خویش را از رهگذر اسماء و صفات در آیینه آیات تکوین و تشریع در دو عرصه آفاق و انفس، متجلی ساخته است و به اهل علم برای تماشای این صدهزار جلوه، صدهزار دیده داده است تا نمونه هایی از این آیات الهی را مورد نظر قرار دهند و ثمرات هریک از این نگرش ها را به پیشگاه خداوند متعال هدیه کنند.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا