جدیدترین اخبار :
  • تمدید مهلت ثبت‌نام در انتخابات مجازی شورای صنفی- دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی تا 12 آبانماه
  • برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهیان، فرهنگیان و فرهیختگان شورای اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
  • حضور سرپرست واحد زاهدان در برنامه زنده شبکه استانی هامون با موضوع فضائل شخصیت امام رضا(ع)
  • مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی استان گلستان(شعبه گنبدکاووس) معرفی شد
  • 33- پایگاه مرحوم آیت الله تسخیری دانشگاه مذاهب اسلامی استان گلستان(شعبه گنبدکاووس) افتتاح شد

جزئیات مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مقطع دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام شد

تاریخ اطلاعیه : 99/06/30 | تعداد بازدید :2026

جزئیات مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مقطع دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام شد.

اطلاعیه ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮي ﺳﺎل 1399

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﻮنﻧﯿﻤﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮي ﺳﺎل1399 ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮي را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎنﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ

31/06/1399 ﻟﻐﺎﯾﺖ03/07/1399 ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ mazaheb99@mazaheb.ac.ir اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دریافت اطلاعیه از اینجا 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا