شعبه بندرعباس

اخبار واحد

دانشگاه مذاهب اسلامی
گزارش سفر زیارتی مشهد مقدس دانشجویان واحد بندرعباس دانشگاه - 1396-11-21
اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس با حضور 29 نفر از دانشجویان دختر و 31 نفر ازدانشجویان پسر از تاریخ 15 لغایت 19بهمن ماه 1396 برگزار گردید . با توجه به تقارن اردوی دانشجویی با ایام فاطمیه (س) ،دانشجویان...

بازگشت به ابتدا