کانون های فرهنگی و انجمن های علمی

 

کانون قرآن و عترت

مسئول کانون: آقای سید ابوالحسن فضایلی

تماس با کانون: 09303956809


انجمن علمی فقه و حقوق امامیه         

مسئول کانون: آقای صادق جوادی

تماس با کانون: 09301332786


کانون هنر و رسانه

مسئول کانون: آقای امیر محمد تصوری

تماس با کانون: 09170045915


انجمن علمی زبانهای خارجه              

مسئول کانون: آقای باقر رستاخیز

تماس با کانون: 09158878891


انجمن علمی فقه و حقوق حنفی

مسئول کانون: آقای ادریس واحدی

تماس با کانون: 09018264410


کانون سفیران تقریب

مسئول کانون: آقای رضا نژاد احمد

تماس با کانون: 09149378376


انجمن علمی علوم قرآن

مسئول کانون: آقای محمد حسین اروجی

تماس با کانون: 09137323153


کانون هلال احمر

آقای امیر رضا خوشحال

تماس با کانون: 09901675278

بازگشت به ابتدا