کانون های فرهنگی و انجمن های علمی

 

کانون قرآن و عترت

مسئول کانون: علی اصغر رضوانی

تماس با کانون: 


انجمن علمی فقه و حقوق امامیه         

مسئول کانون: سید هادی موسوی

تماس با کانون:


کانون هنر و رسانه

مسئول کانون: سید علی حسینی

تماس با کانون:


انجمن علمی زبانهای خارجه              

مسئول کانون: بهنود رادپویان

تماس با کانون:


انجمن علمی فقه و حقوق حنفی

مسئول کانون: آقای ادریس واحدی

تماس با کانون:


کانون سفیران تقریب

مسئول کانون: مهدی هاشم زاده

تماس با کانون:


انجمن علمی علوم قرآن

مسئول کانون: محمد هادی فتح اللهی

تماس با کانون:


کانون هلال احمر

آقای امیر رضا خوشحال

تماس با کانون:

بازگشت به ابتدا