پرسنل واحد سنندج

مرتضی خسروپناه سرپرست واحد
     
   هیوا کریمی  کارشناس مسئول اداره آموزش واحد 
  محرم کلوندی کارشناس آموزش
   محمد باقر حیدریان  کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی و روابط عمومی واحد 
احسان ویسی مسئول دفتر و کارشناس مسئول امور اداری و اجرایی
   سید احمد شیخ احمدی کارپرداز
عثمان یوسفی عضو هیات علمی
سامان یوسفی نژاد عضو هیات علمی
سامان علی پناه امین اموال،انبار دار و نیروی اجرایی

 

بازگشت به ابتدا