پرسنل واحد سنندج

مرتضی خسروپناه سرپرست واحد
عثمان یوسفی معاون آموزش واحد
سامان یوسفی نژاد عضو هیات علمی
   هیوا کریمی  کارشناس مسول اداره آموزش واحد 
   روح الله المشیری  کارشناس مسول امور اداری و امور اجرایی 
  محرم کلوندی   کارپرداز و پشتیبانی 
   محمد باقر حیدریان  کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی و روابط عمومی واحد 
   سید احمد شیخ احمدی  کارشناس امور مالی و مسئول دفتر واحد 
احسان ویسی کارشناس کتابخانه و انفورماتیک واحد

 

بازگشت به ابتدا