پرسنل واحد سنندج

عثمان یوسفی سرپرست واحد
و عضو هیات علمی
     
   هیوا کریمی  کارشناس مسئول اداره آموزش واحد 
  محرم کلوندی کارشناس آموزش
احسان ویسی مسئول دفتر و کارشناس مسئول امور اداری و اجرایی
   سید احمد شیخ احمدی کارپرداز
سامان یوسفی نژاد عضو هیات علمی
نور الدین سعیدیانی کارشناس آموزش واحد خواهران

 

بازگشت به ابتدا