پرسنل واحد سنندج

مرتضی خسروپناه سرپرست واحد
     
   هیوا کریمی  کارشناس مسئول اداره آموزش واحد 
  محرم کلوندی کارشناس مالی و تدارکات
   محمد باقر حیدریان  کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی و روابط عمومی واحد 
احسان ویسی مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه
   سید احمد شیخ احمدی کارشناس کتابخانه و انفورماتیک
عثمان یوسفی عضو هیات علمی
سامان یوسفی نژاد عضو هیات علمی
سامان علی پناه امین اموال،انبار دار و نیروی اجرایی

 

بازگشت به ابتدا