پرسنل واحد زاهدان

علیرضا اردشیر نیا سرپرست واحد
محسن سوری مسئول انفورماتیک ، کتابخانه و امور فرهنگی
اسماعیل اردونی مسئول امور مالی
  نورمحمد حسینی نژاد  مسئول آموزش
     
     
     
     
     

 

بازگشت به ابتدا