جدیدترین اخبار :
  • برگزاری جلسه شورای دانشگاه
  • اعزام کاروان دانشجویی راهیان نور جنوب - واحد بندرعباس
  • گفتمان مهدویت - واحدبندرعباس
  • شب نشینی نیمه شعبان - واحد بندرعباس
  • مستند جنجالی - واحد بندرعباس

مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث و مقایسه آن با عهد عتیق و تلمود/خانم زینب تقدسی

تاریخ اطلاعیه : 1/06/30 | تعداد بازدید :73

جلسه دفاعیه رساله دکتری «خانم زینب تقدسی » دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث  مورخ 1401/06/30 از ساعت 10 صبح در سالن جلسات دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار شد.

عنوان رساله:

مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث و مقایسه آن با عهد عتیق و تلمود

استاد راهنما: دکتر عباس مصلائی پور

اساتید مشاور: دکتر عاطفه زرسازان- دکتر بخشعلی قنبری

اساتید داور: دکتر عدلی- دکتر شادی نفیسی- دکتر جلیل پروین

چکیده

با توجه به اهمیت مبحث تربیت فرزند به عنوان یکی از مسائل فردی و اجتماعی و ضامن سعادت دنیوی و اخروی؛ اسلام به عنوان یک دین جامع به این موضوع اهمیت زیادی داده و برنامه ارائه داده است. همچنین در منابع یهودیت آداب و احکامی در مورد فرزندان آمده است؛ از این رو اشتراکات و افتراقات بین اسلام و یهودیت در این موضوع درخور توجه است. احادیثی موجود است که به سه مرحله هفت ساله برای تربیت فرزندان اشاره دارد. براساس آیات و روایات دیگر، دوره قبل از تولد نیز شامل اقدامات تربیتی است. همچنین در قرآن کریم و احادیث در مورد چگونگی تربیت فرزندان، توصیه‌ها و نکاتی موجود است. از طریق تحلیل، تلفیق و تطبیق مراحل با توصیه‌های تربیتی و توجه به جنسیت دختر و پسر که باعث تفاوت ویژگی‌های شخصیتی و وظایف می‌شود، می‌توان به تحلیلی از مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث دست یافت. برای توصیه‌های تربیتی در عهد عتیق و تلمود برای فرزندان هم می‌توان سه مرحله پیش از تولد تا شش سال اول، شش تا سیزده سالگی، سیزده تا هجده سالگی و جوانی در نظر گرفت. از مقایسه بین مراحل تربیت فرزندان در اسلام و یهودیت نتیجه می‌شود که اگر چه نکات مراحل تربیت فرزند در برخی موارد مشترک است اما مراحل در اسلام به تفصیل و کامل و تفکیک سنی بیان شده‌ است و موارد جدیدی با توجه به ظرفیت بالاتر بشر در زمان اسلام مطرح می‌شود. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقایسه‌ای است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای با بررسی آیات، تفاسیر، بررسی خانواده احادیث و روایات دیگر، عهد عتیق، تلمود و سایر کتب استفاده گردیده است.

واژگان کلیدی: مراحل تربیت، تربیت فرزندان، تربیت اسلامی، تربیت یهود

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا