روابط عمومی

در حکمی از سوی ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی، جناب آقای غفار مهردوست به عنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه منصوب گردید.

 

 

بازگشت به ابتدا