کانون های فرهنگی و انجمن های علمی

انجمن علمی علوم قرآن

دبیر انجمن: الهام حیدریان

تماس با کانون: 


انجمن علمی فقه و حقوق امامیه         

دبیر انجمن : فاطمه آقا محمدی

تماس با کانون:


کانون هنر و رسانه

دبیر کانون: زهره سعید زاده 

تماس با کانون:


انجمن علمی زبانهای خارجه              

مسئول کانون: ...........

تماس با کانون:


 


کانون سفیران تقریب

دبیر کانون: ادریس واحدی

تماس با کانون:


انجمن علمی فلسفه و عرفان

دبیر انجمن: مبینا ناصرالساداتی

تماس با کانون:


کانون کتاب و کتابخوانی مبین

دبیر کانون: زهرا افچنگی

تماس با کانون:

 


کانون

مسئول کانون: 

تماس با کانون:


کانون  

مسئول کانون: 

تماس با کانون:


انجمن

 

تماس با کانون:

بازگشت به ابتدا