شرح وظایف اداره کل آموزشهای مجازی

شرح وظایف اداره کل آموزشهای آزاد و مجازی

 

شرح وظایف و مسئولیتهای اداره کل آموزشهای آزاد و مجازی
مندرج در حکم ریاست دانشگاه

 •  بررسی، مطالعه، امکان‌سنجی و نیازسنجی ارائه خدمات آموزش‌های الکترونیکی و آزاد بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های آموزشی و استانداردهای موجود متناسب با اهداف و راهبردهای دانشگاهتهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های آموزش‌های الکترونیکی و آزاد و نظارت بر انجام آنان
 •  راه‌اندازی آموزش‌های کوتاه مدت
 •  تهیه تقویم آموزشی سالیانه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
 •  ارزیابی و تعیین اثربخشی دوره‌های آموزشی بر اساس شاخص‌های تعیین شده به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت و بهبود عملکرد فرآیند آموزش
 •  نظارت بر آزمون‌های دوره‌های الکترونیکی و ارزیابی کیفیت تدریس استادان
 •  تعامل و هماهنگی با مسئولین و بخشهای مختلف دانشگاه
 •  مدیریت، نظارت و کنترل حسن اجرای فعالیت‌های آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
 •  راه‌اندازی رشته‌های آموزشی الکترونیکی
 •  ایجاد شرایط لازم برای تأسیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی
 •  تهیه و تدوین برنامه‌های لازم برای راه‌اندازی آموزش‌های آزاد
 •  بررسی و ظرفیت‌شناسی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که دارای توانمندی‌ها و قابلیت‌های همکاری در زمینه آموزش‌های الکترونیکی دارند

 

بازگشت به ابتدا