پرسنل واحد زاهدان

  

داوود زرین پور سرپرست واحد
     
محسن سوری مسئول انفورماتیک ، کتابخانه و امور فرهنگی
اسماعیل اردونی مسئول امور مالی
     
     
     
     
     
     

 

بازگشت به ابتدا