عضویت های بین المللی

-اتحادیه بین المللی روسای دانشگاهها IAUP
2-اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام ISESCO
3-اتحادیه دانشگاههای ایران و جهان عرب
4-اتحادیه دانشگاههای حوزوی

بازگشت به ابتدا