اعضای کمیته دستگاهی

کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه مذاهب اسلامی

 

رئیس کمیته: دکتر سید عباس صالحی
رشته تخصصی: علوم حوزوی؛ فلسفه
پست الکترونیکی: salehi.mazaheb@gmail.com

عضو و دبیر کمیته: دکتر احمد شفیعی نیا
رشته تخصصی: سطح 4 حوزه؛  فقه و اصول؛ و اندیشه معاصر مسلمین 
پست الکترونیکی:‌ ahmadshafiai@yahoo.com
 

عضو کمیته: دکتر افتخار دانش پور
رشته تخصصی:  فقه و حقوق امامیه
پست الکترونیکی: e.daneshpoor@mazaheb.ac.ir

 

عضو کمیته: دکتر عبدالله فرهی 
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
پست الکترونیکی:farrahi.as@gmail.com

 

 

 

عضو  کمیته: دکتر رهبر
رشته تخصصی:  فقه و حقوق امامیه
پست الکترونیکی: 
 

عضو کمیته: دکتر محمود ویسی
رشته تخصصی: فقه و حقوق شافعی 
پست الکترونیکی: m.veysi@mazaheb.ac.ir

 

بازگشت به ابتدا