کمیته دستگاهی

 

کرسی دانشگاه در آبان ماه97

ردیف

عنوان پیشنهادی کرسی ترویجی

نوع کرسی

حوزه تخصصی

رشته تخصصی

اساتید (ناقد یا ارائه دهنده)

مرتبه علمی

مدرک و گرایش علمی

مکان

1

رابطه علم اصول و هرمنوتیک مکتب هرش

عرضه و نقد دیدگاه علمی

اصول­­ و فلسفه

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر محمدحسین مختاری

دانشیار

دکتری فلسفه غرب (هرمنوتیک) و

اجتهاد

دانشگاه مذاهب اسلامی

ناقد: متعاقباً اعلام می­شود.

---

---

---

---

---

 

بازگشت به ابتدا