پرسنل واحد گنبد کاووس

 

 

خالد خوجملی متولد 4/6/55 صادره از آزادشهر، کارشناس مسئول آموزش
شماره تماس: 01733388721
   علی غلامی   متولد 1/10/64 صادره از بابل، مسئول دفتر و کارشناس روابط عمومی
شماره تماس: 01733388722
جعفر فندرسکی

متولد 10/5/59 صادره از گنبدکاووس، کارپرداز
شماره تماس: 01733388721

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به ابتدا