ارتباط با ما


آدرس:
گنبد کاووس ، خیابان نامجو ، انتهای کوچه 17ـ دانشگاه مذاهب اسلامی استان گلستان(گنبدکاووس).


شماره های تماس:
 01733388721
 01733388722

آدرس الکترونیکی:
www.mazaheb.ac.ir

بازگشت به ابتدا