-یک مقاله علمی-پژوهشی چاپ‌شده یا دو مقاله علمی-ترویجی چاپ‌شده در مجلات مورد تأیید وزارتین یا مدیریت حوزه علمیه.

-تأییدیه پذیرش مقاله قابل‌قبول نیست.

-مقاله را دانشجو مستقلاً و به‌تنهایی یا با مشارکت یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

 نوشته‌ باشد.

-مقاله با رشته دانشجو تناسب داشته باشد.

-مقاله در زمان تحصیل دانشجو چاپ‌شده باشد.

-مقاله به دانشگاه مذاهب اسلامی نسبت داده شود. به‌عنوان نمونه دانشجو آقا/خانم... دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه مذاهب اسلامی.

بازگشت به ابتدا