دیدار "نماینده ریاست دانشگاه در تمشیت امور دانشجویان خواهر"با "مدیر اداره امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی"

دیدار "نماینده ریاست دانشگاه در تمشیت امور دانشجویان خواهر" و دبیر هم‎اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه با مدیر اداره امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

به گزارش روابط عمومی؛ در این دیدار «سرکار خانم  دکتر دانش پور» نماینده ریاست دانشگاه در تمشیت امور خواهران و دبیر هم اندیشی اعضای هیئت علمی به دعوت «سرکار خانم دکتر شریعتی» مشاور دبیر کل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مدیر اداره بانوان این مجمع، در خصوص موارد همکاری فی مابین گفت و گو نموده و فعالیت ها و همکاری های مشترک در حوزه امور بانوان  با استفاده از ظرفیت های خواهران و اعضای هیئت علمی دانشگاه در جهت تقریب مذاهب اسلامی، مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

   1396/1/29 08:35