روابط عمومی

آقای غفار مهردوست

سمت: مدیر روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و حقوق

تلفن: داخلی ۲۰۶

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

آقای غفار مهردوست

محمد مهدی رستگاری

سمت: کارشناس مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

تلفن: داخلی ۴۰۲

آخرین بروزرسانی: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

محمد مهدی رستگاری