نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
عربینسیمدانشکده قرآن و حدیث / گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار
زرسازان خراسانیعاطفهدانشکده قرآن و حدیث / گروه قرآن و حدیثدانشیار
قاسمی حامدمرتضیدانشکده قرآن و حدیث / گروه قرآن و حدیثاستادیار
شریعتی نیاسرحامددانشکده قرآن و حدیث / گروه قرآن و حدیثاستادیار
شاکریسید محمدتقیدانشکده ادیان و معارف اسلامی / گروه فلسفه و عرفان اسلامیاستادیار
قربانعلی دولابیمجیددانشکده ادیان و معارف اسلامی / گروه فلسفه و عرفان اسلامیاستادیار
شاورانیمسعوددانشکده ادیان و معارف اسلامی / گروه ادیان و مذاهباستادیار
یوسفیعثماندانشکده قرآن و حدیث / گروه تاریخ اسلاماستادیار
فرهیعبداللهدانشکده قرآن و حدیث / گروه تاریخ اسلاماستادیار
رهبرمهدیدانشکده فقه و حقوق اسلامی / گروه فقه و حقوق امامیهدانشیار
امیرخانیشکیبادانشکده فقه و حقوق اسلامی / گروه فقه و حقوق امامیهاستادیار
دانش پورافتخاردانشکده فقه و حقوق اسلامی / گروه فقه و حقوق امامیهاستادیار
اسحاق مدنیمحمددانشکده فقه و حقوق اسلامی / گروه فقه و حقوق امامیهاستادیار
پروینجلیلدانشکده قرآن و حدیث / گروه قرآن و حدیثاستادیار
جمالی‌فرمهدیدانشکده قرآن و حدیث / گروه تاریخ اسلاماستادیار
حجتیغزالهدانشکده ادیان و معارف اسلامی / گروه فلسفه و عرفان اسلامیاستادیار
رستمی نجف آبادیحامددانشکده فقه و حقوق اسلامی / گروه فقه و حقوق امامیهاستادیار
رضائیمحمد مهدیدانشکده قرآن و حدیث / گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار
علی آبادیعبدالصمددانشکده فقه و حقوق اسلامی / گروه فقه و حقوق امامیهاستادیار
غلامیمریمدانشکده قرآن و حدیث / گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار