پایان‎نامه "جایگاه وشخصیت امام هادی (ع)در متون تاریخی فریقین" 22 مهرماه دفاع می‎شود/ چکیده
جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زینب پور زعفرانی دانشجوی رشته تاریخ اسلام در مورخه 22/07/96 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی از ساعت16لی18  برگزار می گردد.

چکیده پایان نامه و اطلاعات دفاعیه به شرح ذیل می باشد:

عنوان پایان نامه:«جایگاه وشخصیت امام هادی (ع)در متون تاریخی فریقین»

استاد راهنما: جناب آقای دکتر قائدان
استاد مشاور:جناب آقای دکتر خضری
استاد داور: جناب آقای دکتر سپهری
 
چکیده:

دوران سی وچهار ساله امامت حضرت هادی(علیه السلام)(220-254ق) شاهد تلاش های گسترده و مبارزات خستگی ناپذیر ایشان درعرصه های سیاسی-اجتماعی،فرهنگی و حدیثی است. باتوجه به اینکه در دوران امامت امام هادی(ع) فشار و اختناق بیشتر و شدیدتر می شود و سیاستی که خلفا(معتصم،واثق،متوکل،منتصر،مستعین،معتز) نسبت به امام در پیش می گیرند سیاست انزوا و جداسازی از توده ی مردم است لذا ایشان بیشتر عمر خود را تحت مراقبت شدید خلفا گذرانده اند.از سوی دیگر در این دوره بدعت ها و انحرافات عقیدتی زیادی دامنگیر جامعه اسلامی شد که هریک، به گونه ای به اعتقادات و باورهای مردم آسیب های جدی وارد می ساخت.پژوهش حاضر در پی بررسی جایگاه سیاسی،علمی-فرهنگی و حدیثی امام هادی(ع)از نگاه فریقین است. آن امام به عنوان یک پیشوای دینی و عالم و محدث در متون اهل سنت و در جایگاه یک امام در متون شیعی به رغم محدودیتهای فراوان و عدم آزادی عمل از سوی خلفا کوشیده است تا در این جایگاه حافظ شریعت و نگهبان آن از گزند انحرافات عقیدتی و راهگشای مشکلات و معضلات فرهنگی و فکری جامعه و اجرا کننده شریعت اسلامی باشد. برای این پژوهش توصیف فعالیتهای فکری ، علمی و حدیثی آن امام و تاثیر گذاری ایشان در روند تحولات فکری و فرهنگی جامعه بویژه در متون اهل سنت یکی از اهداف مهم تلقی شده و نتیجه حاصله نشان می دهد که نگاه اهل سنت  در خصوص جایگاه علمی و معنوی امام در جامعه همسویی قابل توجهی با نگاه شیعی دارد و با آن بسیار قرین است.
 
واژگان کلیدی: امام هادی(علیه­السلام)، خلفای عباسی، اهل سنت، غلاة،  مفوضه ، سازمان وکالت ، نقابت 
   1396/7/19 16:33