مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت۲۰

مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت

مراسم بزرگداشت روز دختر و دهه کرامت در ساختمان واحد مرکزی و دانشکده قرآن و...