فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده ادیان و معارف اسلامیگروه فلسفه و عرفان اسلامیرشته فلسفه و عرفان اسلامیکارشناسی پیوسته
دانشکده فقه و حقوق اسلامیگروه فقه و حقوق شافعیرشته فقه و حقوق شافعیکارشناسی پیوسته
دانشکده فقه و حقوق اسلامیگروه فقه و حقوق حنفیرشته فقه و حقوق حنفیکارشناسی پیوسته
دانشکده فقه و حقوق اسلامیگروه فقه و حقوق امامیهرشته فقه و حقوق امامیهکارشناسی پیوسته
دانشکده قرآن و حدیثگروه قرآن و حدیثرشته علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته
دانشکده قرآن و حدیثگروه زبان و ادبیات عربیرشته زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته
دانشکده قرآن و حدیثگروه تاریخ اسلامرشته تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته
دانشکده ادیان و معارف اسلامیگروه ادیان و مذاهبرشته ادیان و مذاهب اسلامیکارشناسی پیوسته