فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده ادیان و معارف اسلامیگروه فلسفه و عرفان اسلامیرشته فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده فقه و حقوق اسلامیگروه فقه و حقوق امامیهرشته فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده فقه و حقوق اسلامیگروه فقه و حقوق امامیهرشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده فقه و حقوق اسلامیگروه فقه و حقوق امامیهرشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد
دانشکده قرآن و حدیثگروه قرآن و حدیثرشته علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد
دانشکده قرآن و حدیثگروه تاریخ اسلامرشته تاریخ اسلامکارشناسی ارشد
دانشکده ادیان و معارف اسلامیگروه ادیان و مذاهبرشته ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد