معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر مهدی جمالی‌فر

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی

مدرک تحصیلی: دکتری

تلفن: داخلی ۲۰۱

دکتر مهدی جمالی‌فر

آقای غفار مهردوست

سمت: مدیر امور فرهنگی

تلفن: داخلی ۲۰۶

آقای غفار مهردوست

آقای ایوب شافعی پور

سمت: مدیر امور دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۰۵

آقای ایوب شافعی پور

خانم جلالی

سمت: مسئول دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۰۲

خانم جلالی

خانم سرمدی

سمت: کارشناس امور فرهنگی

تلفن: داخلی ۲۰۴

خانم سرمدی

آقای طالبی

سمت: کارشناس مسئول امور فرهنگی

تلفن: داخلی ۲۱۰

آقای طالبی

آقای مهدی قاسمی

سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۰۹

آقای مهدی قاسمی

خانم بهرامی

سمت: کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی

تلفن: (۱۲۵)۶۴۴۹۹۴۱۶

خانم بهرامی