دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

۰۵ آبان ۱۴۰۲ | ۱۷:۴۳ ۸
نام تهیه‌کننده: سپهر کرمی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دیدار دکتر کلانتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دکتر صالحی رییس دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی