گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲

۲۳ آبان ۱۴۰۲ | ۰۰:۲۳ ۱۳
نام تهیه‌کننده: غفار مهردوست
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۱/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲