گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲

۲۳ آبان ۱۴۰۲ | ۱۶:۴۰ ۲۱
نام تهیه‌کننده: عکاس: خانم عاطفه زارع/ دانشجوی رشته فقه و حقوق ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
گزارش تصویری ۲/ مراسم معارفه نو دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۲