بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

۲۷ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۵ ۱۵
نام تهیه‌کننده: خانم بیات
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
بازدید علمی دانشجویان از کنیسه، کلیسا، آتشکده و کتابخانه به همت انجمن علمی ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی