گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه

۲۹ آبان ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۵ ۱۱
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه
گزارش تصویری دومین نشست شورای پژوهشی دانشگاه