مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب

۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۱ ۱۵
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب
مراسم نکوداشت استاد محمدعلی آذرشب