بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه

۱۳ دی ۱۴۰۲ | ۱۵:۴۶ ۱۶
نام تهیه‌کننده: خبیب رستمی

 صبح امروز چهارشنبه ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی جناب آقای دکتر سید عباس صالحی به همراه معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر برومند و خانم دکتر حیدری معاونت محترم امور اجرایی از نمایشگاه کتاب، دایر در کتابخانه مرکزی این دانشگاه بازدید کردند. 

بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از نمایشگاه کتاب دانشگاه