اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی

۱۹ دی ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰ ۸
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی
اولین نشست از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «دانش‌های حوزه تقریب مذاهب اسلامی» با عنوان: مبانی تقریب مذاهب اسلامی