گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۳ ۱۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه در اسفند ماه ۱۴۰۲