نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۶:۱۸ ۹
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی
نشست علمی «آسیب شناسی قانون گذاری کیفری در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میر محمد صادقی