حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۰۹:۳۷ ۱۱
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
حضور و بازدید ریاست محترم دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی از غرفه دانشگاه در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران