برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۰۹ ۱۲
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس
برگزاری اولین جلسه تشکیل انجمن علمی فقه مقارن در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با حضور ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه و اعضای محترم هیئت موسس