امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

۰۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۵:۴۹ ۱۱
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
امضای تفاهم‌نامه مشترک بین دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری