تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی

۱۲ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۵:۳۳ ۹
نام تهیه‌کننده: علیرضا تصوری
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
تفاهم نامه همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی