'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه

۱۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۱:۴۲ ۷

'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه 

'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه
'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه
'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه
'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه
'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه
'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه
'گزارش تصویری// دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی با معاون توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه قوه قضاییه