گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی با حضور دکتر صالحی

۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۰۰:۰۷ ۱۰
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
گزارش تصویری مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی